TLMOČENIE

Agentúra v súčasnosti zabezpečuje nasledujúce jazyky:

Preklady
Zabezpečujeme nasledujúce tlmočenia:

  1. Bežné (konzekutívne): tlmočenie pre rôzne pracovné porady, obchodné jednania, sprevádzania, montáže, bežné osobné stretnutia.
  2. Simultánne: tlmočenie na semináre, konferencie, medzinárodné stretnutia. Tlmočenie sa vykonáva v kabínkach.
  3. Súdne tlmočenie: Uskutočňuje sa tam, kde sa vyžaduje, aby tlmočil súdny tlmočník, napr.: na rôznych úradoch, súdoch, svadbách.

Vyžiadajte si cenovú kalkuláciu VOLAJTE 0905 398 324 alebo zpankova@seznam.cz


anglický, bieloruský, český, francúzsky, fínsky, holandský, chorvátsky, taliansky, maďarský, nemecký, nórsky, poľský, ruský, grécky, slovenský, slovinský, srbský, španielsky, švédsky, taliansky, ukrajinský. 
Prekladáme všetky bežné typy dokumentov a textov:

  • preklady obchodnej korešpondencie, všeobecných textov, súkromných listov
  • preklady odborných textov z rôznych odborov :
  • technika, stavebníctvo, strojárstvo: preklady technických manuálov,

propagačných materiálov, príručiek, návodov, technických správ, technických listov

  • ekonomika: výročné správy, účtovné výkazy, daňové priznania, auditorské správy, faktúry, kúpnopredajné zmluvy
  • medicína : odborné články, lekárske správy, nemocenské potvrdenia,
  • právo: zmluvy, splnomocnenia, výpisy z obchodných registrov, spoločenské zmluvy, zakladajúce listiny, zákony, výpisy z katastra atď.
  • preklady dokumentov aj s overením súdneho prekladateľa : rodné listy, sobášne listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy, technické preukazy,

Zabezpečuje overené preklady všetkých dokumentov