PReklady a TLMOČENIE

Zita Pánková – A.Z.P.
Excellent Slovakia

Poskytuje svojim zákazníkom profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby už od roku 1996.


  • Všetci naši prekladatelia, prechádzajú náročným výberovým konaním. Agentúra využíva služby odborníkov – prekladateľov a tlmočníkov pre rôzne jazyky a v rôznych profesiách. Kompetentnosť týchto prekladateľov je prísne preverovaná a priebežne kontrolovaná. 


  • Pre našich klientov zaisťujeme okrem obyčajných aj súdne preklady a súdne tlmočenia, ktoré sú určené pre úrady u nás a aj na celom svete. Preklady vyhotovujú súdni prekladatelia, ktorí výsledný text opatria tlmočníckou pečiatkou a doložkou. Vyžiadajte si cenovú kalkuláciu VOLAJTE 0905 398 324 alebo zpankova@seznam.cz 


Cenovú kalkuláciu urobíme na požiadanie ihneď a bezplatne už pri zadávaní zákazky. 

Cena 1 NS textu do a z cudzieho jazyka: od 9,30 EUR


So všetkými dokumentmi klientov sa zaobchádza ako s prísne dôvernými. Všetci interní aj externí pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s dôvernými materiálmi, majú podpísanú zmluvu, vrátane dodatku o ochrane dát a mlčanlivosti. 
Spokojnosť našich zákazníkov dosahujeme:

  • KVALITOU

  • CENOU

  • PROMTNOSŤOU A DODRŽIAVANÍM TERMÍNOV

  • DISKRĚTNOSŤOU